Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κατανόηση των οικονομικών αλλαγών στο επίπεδο της οικονομίας και της επιχείρησης σε ένα εθνικό και διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, ανισορροπιών, ευκαιριών, αλλά και κινδύνων. Επιδιώκει την ώσμωση της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και όχι ανάγκης.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Δεκεμβρίου 07, 2018

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η εμβάθυνση στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η επιχειρησιακή διαχείριση ή διαχείριση λειτουργιών αφορά στην εμβάθυνση στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρήσεων, μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, οργανισμών όπως νοσοκομεία, ΑΕΙ κλπ).

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, και γενικότερα οι ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο, και η σύνδεσή τους με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή εταιρίας. Επίσης το μάθημα επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αναλύουν δεδομένα από τον παγκόσμιο ιστό και από κοινωνικά δίκτυα και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για ένα στέλεχος μάρκετινγκ. Οι φοιτητές συγκροτούν ομάδες και προωθούν δικές τους ιστοσελίδες ή σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Το μάθημα επικεντρώνεται στη σημασία της καινοτομίας και των επιπτώσεών της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των φοιτητών με μια αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και την καινοτομία και τη τεχνολογική αλλαγή, και την ανάπτυξη θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων που αποτυπώνουν τις πραγματικότητες της οικονομικής ζωής και της πολιτικής.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία των φοιτητών, καλλιεργώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για αναγνώριση και αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών ‘ευκαιριών’, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες και το σχεδιασμό μιας αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Το μάθημα «Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας- Πολιτική και Διαχείριση» είναι ένα διεπιστημονικό μάθημα το οποίο ασχολείται με την διδασκαλία της πνευματικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα διαφορετικών επιστημών, όπως αυτές του μηχανικού, των επιχειρήσεων, των οικονομικών, της νομικής και των κοινωνικών επιστημών.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Δεκεμβρίου 07, 2018